Subsidies

Heb je al een mooie match met een potentiële werknemer? Of ben je van plan om iemand aan te nemen? Misschien zijn er subsidies of regelingen waar je gebruik van kunt maken. Let op: het is sterk afhankelijk van de situatie of dit mogelijk is. Hieronder beschrijven we een aantal mogelijkheden waarin je gebruik kan maken van subsidies en regelingen. Wil je weten of je een subsidie of regeling kan aanvragen? Neem dan contact op met WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord, want onze adviseurs helpen je graag verder! 

Proefplaatsing

Een kans om potentiële werknemers uit een uitkeringssituatie voor maximaal twee maanden op proef te nemen. Je betaalt geen loonkosten en je hebt de mogelijkheid om de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen.

Let op: Deze regeling is enkel toepasbaar voor kandidaten met een uitkering en de duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de situatie en uitkering. 

Tijdens een proefplaatsing werkt een potentiële werknemer twee maanden op proef bij een werkgever zonder loon, met behoud van zijn uitkering. Deze periode dient om te beoordelen of het werk en de werkplek geschikt zijn. Bij een proefplaatsing geeft de werkgever een baangarantie af voor een arbeidscontract van minimaal 6 maanden. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de aansprakelijkheidsverzekering van de werknemer gedurende deze periode. 

Is de proefplaatsing van beide kanten positief bevallen? Dan biedt de werkgever een arbeidscontract van minimaal zes maanden zonder een proeftijd. Deze is immers al doorlopen tijdens de proefplaatsing.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer, zowel met praktische begeleiding als met persoonlijke training, om hen zelfstandig en productief te laten werken.

Deze ondersteuning, die zowel door interne als externe coaches geboden kan worden, gaat verder dan een gewone inwerkperiode en omvat ook aspecten van het leven die het werk kunnen beïnvloeden. 

Loon­dispensatie bij Wajong-uitkering

Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer met een Wajong-uitkering. Hierbij krijg je financiële compensatie van het UWV. 

Loondispensatie stelt werkgevers in staat om werknemers met een Wajong-uitkering, Wajong-DGA uitkering of WIA/IVA-uitkering tijdelijk minder loon te betalen als ze minder presteren dan andere werknemers. Het UWV vult het loon aan tot het oorspronkelijke niveau. Deze regeling kan van een half jaar tot 5 jaar duren, met een mogelijkheid tot verlenging. Loondispensatie is aan te vragen tot 31 oktober 2026, met een maximale duur tot 21 april 2028. Een arbeidsdeskundige van het UWV voert een loonwaardeonderzoek uit om de loonbetaling te bepalen. 

Loon­compensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Looncompensatie bij ziekte is een regeling voor werkgevers die werknemers met een ziekte of handicap in dienst nemen. Met dekking van risico’s en kosten bij ziekte van de werknemer. 

De no-riskpolis is een compensatieregeling voor werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap aannemen. Met deze regeling kan de werkgever een Ziektewet-uitkering ontvangen als de werknemer ziek wordt, zonder hogere Ziektewet- of WGA-premies te betalen. Deze polis blijft 5 jaar geldig vanaf de indiensttreding van de werknemer.

Loonkosten­subsidie (LKS) 

Subsidie voor het aanstellen van werknemers met verminderde arbeidsproductiviteit. Dit vermindert de loonkosten voor jou als werkgever.

Loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkgevers te stimuleren zodat mensen met verminderde arbeidsproductiviteit in dienst worden genomen. Het compenseert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon plus bijkomende lasten. Werkgevers kunnen LKS aanvragen voor werknemers die onder de Participatiewet vallen en geregistreerd zijn in het doelgroepregister. De subsidie dekt maximaal 70% van het wettelijk minimumloon en wordt aangepast aan de werkelijke productiviteit, vastgesteld door een loonwaarde-expert. LKS is tijdelijk en varieert afhankelijk van de ontwikkeling van de werknemer.

Loonkosten­voordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers aannemen die vaak lastig aan het werk komen, zoals oudere werknemers (56+) met een uitkering, arbeidsgehandicapten en werknemers met een arbeidsbeperking.

Dit voordeel, tot € 6.000 per jaar, geldt voor maximaal 3 jaar per werknemer. Voor het verkrijgen van LKV is een doelgroepverklaring LKV van de werknemer vereist, die binnen drie maanden na indiensttreding aangevraagd moet worden. De werkgever vermeldt dit in de loonaangifte en ontvangt de tegemoetkoming het jaar na de aangifte. Een werknemer komt slechts in aanmerking voor één LKV en deze kan niet gecombineerd worden met het lage-inkomensvoordeel (LIV). 

Vergoeding voor aanpassingen aan de werkplek

Financiële steun voor het aanpassen van de werkplek voor werknemers met een ziekte of een handicap.

Het maakt de werkplek toegankelijker en verbetert werkomstandigheden. Bijvoorbeeld een speciaal toilet of een traplift. 

Subsidie­­regeling Praktijk­­leren

De Subsidieregeling Praktijkleren biedt werkgevers een tegemoetkoming voor het bieden van praktijk- of werkleerplaatsen. Het doel van de regeling is beter opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. 

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op: 

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is; 
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel; 
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. 

Voorwaarden voor de subsidie omvatten de erkenning van uw bedrijf als leerbedrijf, een geldige stageovereenkomst, en een administratie van de praktijkbegeleiding. De subsidie, aan te vragen na het schooljaar, is afhankelijk van het aantal weken effectieve begeleiding, met een maximum bij 40 weken begeleiding. 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Via de subsidiecalculator kan je zien welke regelingen en subsidies voor de werkgever van toepassing zijn wanneer een nieuwe werknemer wordt aangenomen.