Doelgroepen

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord biedt aan jou passende kandidaten uit verschillende doelgroepen. Denk aan kandidaten met een WW, WIA, Wajong of participatiewet (bijstand) uitkering, maar ook bieden we hulp aan kandidaten zonder uitkering. In het bijzonder hebben we aandacht voor kandidaten uit het doelgroepregister.

Het doelgroepregister is een register waarin kandidaten staan die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor kandidaten met een arbeidsbeperking. Wij zien kansen in deze doelgroepen en gaan daarover graag met je in gesprek. 

WW (Werkloos­heidswet)

De WW is bedoeld voor mensen die hun baan verloren hebben en tijdelijk financiële steun nodig hebben. Het biedt een uitkering aan degenen die actief op zoek zijn naar nieuw werk en recentelijk werkloos zijn geworden. Aannemen van WW’ers brengt gemotiveerde werknemers met recente werkervaring en een flexibele instelling naar je team.

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeids­vermogen)

De WIA voorziet in inkomen voor werknemers die langdurig ziek zijn en daardoor minder kunnen werken. Het richt zich op het stimuleren van werkhervatting, waar mogelijk, en biedt financiële ondersteuning wanneer het arbeidsvermogen is verminderd. Werknemers met een WIA-achtergrond dragen bij met hun veerkracht en aangepaste vaardigheden, wat de innovatiekracht en het moreel binnen je team kan.

Wajong (Wet arbeids­ongeschikt­heids­voor­ziening jong­gehandicapten)

De Wajong is er voor jongeren die door ziekte of een handicap van jongs af aan niet kunnen werken. Het biedt hen financiële zekerheid. Voor wie kan werken, stimuleert de Wajong de deelname aan werk met begeleiding en ondersteuning. Wajongers verhogen de diversiteit en bevorderen een inclusieve cultuur. Subsidies voor werkgevers ondersteunen eventuele nodige aanpassingen.

Participatiewet

De Participatiewet is er om ervoor te zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een ziekte of kwetsbare arbeidspositie. Iedereen die kan werken maar door een arbeidsbeperking ondersteuning nodig heeft bij werk of inkomen, valt onder de Participatiewet. Ook deze mensen willen graag aan het werk en hun talenten inzetten. Er zijn verschillende regelingen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen uit deze doelgroep.

Niet-uitkerings­gerechtigden

Een ‘niet-uitkeringsgerechtigde’ is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, staat als werkzoekende geregistreerd en heeft geen recht op een uitkering of ondersteuning op grond van de een van de andere regelingen. Een niet-uitkeringsgerechtigde kan een beroep doen op ondersteuning op maat om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Deze groep is vaak erg gemotiveerd om te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die geen recht hebben op een uitkering omdat de partner een inkomen heeft, of (kwetsbare) jongeren die hun school verlaten zonder diploma. Het gaat om een diverse groep, met daarin genoeg talent en ervaring om van toegevoegde waarde te zijn binnen jouw bedrijf!

Oekraïense vluchtelingen

Mensen die door de oorlog in Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, willen graag aan het werk. Ongeveer 70% van hen is hoogopgeleid. De meesten die werken, doen dat onder hun niveau. Hier liggen dus heel veel kansen om talentvolle mensen werk te bieden dat bij ze past. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne zorgt ervoor dat ze niet hoeven te wachten op een verblijfsvergunning, maar direct aan het werk mogen. 

Statushouders

Statushouders zijn mensen die naar Nederland gevlucht zijn en een verblijfsvergunning hebben. Zij mogen in Nederland werken en zijn doorgaans erg gemotiveerd. Toegang tot werk is een belangrijke factor voor het welzijn, de participatie en integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten ze vaak onbenut talent en vaardigheden, onder meer omdat hun diploma’s in Nederland niet erkend worden. Hierdoor werken ze vaak onder hun niveau.

Van-werk-naar-werk (VWNW)

Als iemands functie door een reorganisatie of sluiting gaat verdwijnen, kunnen werkgever en werknemer samen een traject van-werk-naar-werk (VWNW) starten. Dit traject is erop gericht om de werknemer naar een nieuwe werkplek binnen of buiten de organisatie te begeleiden. Wanneer jij als nieuwe werkgever zo’n plek kunt bieden, krijg je ervaren en gemotiveerde werknemers, die nog volledig gewend zijn aan het ritme en de structuur van werken.